Česky English Russian

Technologie

Laky a jejich význam v obalovém průmyslu

  • Laky jsou tenké souvislé nánosy na foliích, vytvářející vrstvu, která má speciální význam podle způsobu použití. Lakují se jak hliníkové, tak plastové fólie.
  • Převážně jsou využívány laky rozpouštědlové, což není nejoptimálnější vzhledem k životnímu prostředí. Avšak složitost chemické sestavy, zejména termosvařitelných laků, je ve vodném systému komplikovaně realizovatelná. Nicméně i vodní systémy mají své místo.
  • Podle jejich použití rozlišujeme laky základní (primery), ochranné a bariérové laky a laky termosvařitelné.
  • Laky používané na potravinářské obaly musejí splňovat podmínky dané mezinárodními hygienickými normami pro kontakt s potravinami a pokrmy.

Typy laků a jejich použití

ZÁKLADNÍ LAKY (primery)

Jedná se o laky určené k zakotvení grafického potisku na povrch fólie, neboť hliníkovou fólii je obtížné potiskovat napřímo. Laky se nanášejí v množství od 0,8 do 1,5 g/m2. Nejčastěji se využívají laky na bázi nitrocelulózy. Převážně tvoří vnější stranu obalu.

BARIÉROVÉ LAKY (ochranné laky)

Tyto laky jsou určeny pro vytvoření rezistentní vrstvy mezi fólií a baleným produktem, se kterým jsou v přímém kontaktu. Al je velice nestabilní jak v kyselém, tak v zásaditém prostředí. Může dojít k jeho korozi až rozpuštění vlivem látek obsažených v produktu, a tím k znehodnocení obalu a ke kontaminaci baleného produktu hliníkem. Proto není jak z technického, tak hygienického hlediska, možné, aby byl Al ve styku s baleným produktem. Příkladem takové aplikace jsou laky na vnitřní straně obalu taveného sýru. Bariérové laky lze rovněž aplikovat i jako podkladní laky, na které se následně vrství především termosvařitelné laky. Tím se zajišťuje naprosto bezdefektní vrstva (tzv. cihlovým efektem – viz. dále), odolná tak agresivním produktům, jako je např. majonéza nebo třeba hořčice. Nánosy těchto laků jsou obvykle mezi 2 až 4 g/m2.

TERMOSVAŘITELNÉ LAKY

Laky pro PS, PVC, PET
Tyto laky znamenají levnou variantu získání temosvařitelného nánosu, avšak za cenu omezení svařitelnosti pouze na PS a PVC. Jsou široce využívány.

Laky univerzální
Jedná se o laky, které mají schopnost (podle typu) obsáhnout celou škálu svařitelnosti. Zejména jsou používány k PP, PS, PE, PVC a PET

Laky pro farmaceutický průmysl
Al fólie používané pro uzavírání blistrů s tabletkami v farmaceutickém průmyslu využívají speciální laky se zvýšenou adhezí. Svařitelnost s PS a PVC.

Laky na obaly tavených sýrů
Tyto laky jsou speciálně upraveny pro nízkou teplotu svařování. Fólie se v obalu taveného sýru svařují vůči sobě. Lak zde tedy svařuje sám se sebou.

Nejvýznamnějšími jak z hlediska užití, tak i zpracovávaného objemu, jsou termosvařitelné laky. Jak vyplývá z jejich názvu, jsou to laky umožňující tepelné svařování. V praxi tedy svařování víček z Al či plastové fólie s plastovým kelímkem. Tyto laky jsou poměrně složité chemické systémy, které musejí splňovat celou řadu požadavků. Musí mít schopnost svařovat s různými tipy plastů, pevnost sváru nesmí být ani noc vysoká ani moc nízká, lak musí být schopný vyschnout (vzhledem k větším nánosům) jedním průchodem stroje, svařovací teplota musí být optimálně nastavena atd. Proto je jim obecně věnována nejvyšší pozornost. Termosvařitelné laky lze zozdělit do několika kategorií podle toho s jakým typem plastu jsou schopny tvořit kvalitní sváry. Požaduje se schopnost svařování s PP, PS, PVC, PE, PVDC, PET, okrajově s papírem a sklem.

Lakování fólií

Lakování fólií probíhá na lakovacích strojích. Jak ukazuje obrázek, jedná se o poměrně velká zařízení. Délka takového stroje je i několik desítek metrů. Strojů je mnoho typů. Obvykle se jedná o oboustranné, jednovrstvé lakování jedním průchodem strojem. Na schématu je pro ilustraci zobrazen nadstandardně vybavený stroj se třemi nanášecími sekcemi, navíc s možností kašírování (vrstvení) více folií nebo papíru, k sobě. 

Lakování fólií

Způsoby nanášení

SEMIFLEXO TISK

Jde o nejčastěji využívanou nanášecí metodu pro celoplošné lakování folií. Obvykle sestává ze tří válců. Přítlakem a rozdílem v otáčkách nanášecího a stíracího válce se reguluje množství nanášeného laku. Ten je potom přenesen na folii procházející mezi opěrným a nanášecím válcem.

semiflexo tisk

HLUBOTISK

Je rozšířený systém zejména v oblasti grafického tisku. K nanášení laků na fólie je využívám v menší míře v porovnání se semiflexo tiskem. Jeho nevýhodou je praktická nemožnost dosažení větších vrstev nánosů v jednom kroku. Limitní hodnota při běžných vlastnostech laků je okolo 4 g. Proto je tato metoda využívána pro nanášení vrstev s menší plošnou gramáží. Např. primery. Systém tvoří dva válce. Hlubotiskový válec zadržuje v rastru určité množství laku, přebytečný lak se stírá tzv. raklí. Mezi válcem a válcem opěrným prochází fólie, na kterou se přenese lak z rastru.

hlubotisk

Hygiena

OBECNĚ

Převážná část lakovaných hliníkových fólií je určena pro použití v potravinářském průmyslu, coby obalový materiál. Jde nejčastěji o víčka k uzavírání plastových kelímků s jogurty, krémy, saláty apod. O obaly na tavené sýry, obaly na balení másla apod. V takovýchto, a podobných případech, je nutné dbát na zdravotní hledisko, neboť lakované folie jsou v přímém styku s potravinami.

LEGISLATIVA

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a Nařízení komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Stejně tak s požadavky zákona 258/2000 Sb., Ministerstva zdravotnictví ČR, o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 38/2001 Sb., Ministerstva zdravotnictví ČR, o hygienických požadavcích na výrobky určené pro  tyk s potravinami a pokrmy.

Na základě požadavků Nařízení komise (ES) 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami je produkt vyráběn v rámci systému řízení jakosti ISO 9001:2009.

Kvalitativní požadavky, nároky, parametry a laboratorní testy

OBECNĚ

Na laky jsou kladeny vysoké nároky a musí současně splňovat celou řadu parametrů. Zejména kvalita a vlastnosti termosvařitelný laků jsou bedlivě kontrolované parametry. Během vývoje je třeba zajistit a v rámci celého systému optimalizovat jejich dobrou adhezi k povrchu, dobré reologické vlastnosti a vysokou těkavost rozpouštědel tak, aby lak dobře vysychal i v silných nánosech a vytvářel kvalitní film bez defektů. Laky musí být možné upravovat podle odlišností jednotlivých strojů. Primery musí zajistit spojení s tiskovými barvami. Termosvařitelné laky musí být schopny vytvářet kvalitní sváry současně s řadou materiálů. Současně musí odolávat chemickým vlivům balených produktů. Nánosy nesmí blokovat (slepovat se v rolích) ani při zvýšených skladovacích a transportních teplotách. Navíc všechny laky musejí splňovat dříve zmíněné hygienické podmínky a podle toho musejí být voleny i vstupní hygienicky vhodné suroviny.

LABORATORNÍ TESTY

Výše uvedené parametry je nutné laboratorně ověřovat.

Hygienická nezávadnost produktů je ověřována v pravidelných, zákonem daných intervalech státem akreditovanou laboratoří. Adheze, kvalita svárů a další parametry se průběžně sledují výstupní kontrolou výrobce laků a vstupní kontrolou odběratele. Každá výrobní šarže je výrobcem proměřována postupy řízenými v rámci zavedeného systému jakosti ISO 9001:2001.

Každá šarže je před uvolnením z výrobního závodu testována na základní parametry. Fyzikální vlastnosti jako Dry content, viscosity and density. Dále je proměřováno a se standarden porovnáváno IR spektum laku.

Na základě výsledků je vystaven ke každé šarži certifikát kvality, který je součástí dokumentace ke každé dodávce laku.

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.